دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
یادداشت

آنا خواجه نژاد

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^