دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

آنا خواجه نژاد

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^