دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

-آزمایشگاه اپتیک

-آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

-فیزیک حالت جامد

-ابررسانایی

-( I , II)مکانیک تحلیلی 

-مغناطیس

-لایه های نازک و فیزیک سطح

-آزمایشگاه فیزیک جدید

-آزمایشگاه فیزیک پایه 1

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

-آزمایشگاه اپتیک

-آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

-فیزیک حالت جامد

-ابررسانایی

-( I , II)مکانیک تحلیلی 

-مغناطیس

-لایه های نازک و فیزیک سطح

-آزمایشگاه فیزیک جدید

-آزمایشگاه فیزیک پایه 1

آنا خواجه نژاد

آنا خواجه نژاد

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^