دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : آنا   خواجه نژاد

پست الکترونیکی : a.khajehnezhad@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک ماده چگال
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی فیزیک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/07/01

آنا خواجه نژاد

آنا خواجه نژاد

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^